Návrhy

Protože chci dělat otevřenou politiku a před voliči se nezavírat, plánuji na tomto webu shromažďovat návrhy, které předložím v zastupitelstvu, ať už budou nebo nebudou úspěšné. Každý volič by měl mít co nejsnazší cestu k tomu, aby se seznámil, jak jeho zástupce pracuje.

 

Kauza staré synagogy Beth´ha – Midrasch

Podnět stavebnímu úřadu ve věci technického stavu synagogy – Beth´ha – Midrasch – dne 19. 4. 2022 jsem podal stavebnímu úřadu Magistrátu města Prostějova podnět, že vlastník této stavby neplní své povinnosti ze stavebního zákona a stavební úřad by měl nařídit provedení nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav a zjednat nápravu ve věci neudržování této stavby. Stavební úřad provedl kontrolní prohlídku a zadal k vypracování stavebně technický posudek.

Podnět orgánu státní památkové péče ve věci stavu synagogy Beth´ha – Midrasch – dne 12. 1. 2022 jsem podal Magistrátu města Prostějova podnět, že vlastník této kulturní památky neplní svou povinnost pečovat o její zachování a udržovat ji v dobrém stavu; Magistrát na základě mého podnětu zahájil řízení z moci úřední a obvinil vlastníky památky z přestupku.


Návrh ve věci marketingových smluv města Prostějova – předložený na jednání dne 18. 11. 2020 počítal s tím, že by nově o uzavírání těchto smluv rozhodovalo zastupitelstvo namísto rady, dále, že by se tyto smlouvy neuzavíraly v době negativních ekonomických důsledků v souvislosti s pandemií COVID-19, a že by zastupitelstvo muselo zkontrolovat plnění v současnosti již trvajících smluv. Návrh reaguje na problém, kdy Prostějov utrácí miliony za velmi pochybné marketingové služby, jako je například znak města vystavený na stadionu. Ve skutečnosti marketingové smlouvy slouží k obcházení pravidel upravujících veřejnou podporu soukromých subjektů. Návrh nebyl schválen, pro hlasovalo pouze deset zastupitelů. Většina členů zastupitelstva zastává názor, že „sport se podporovat musí“. Že tím přiznávají pravou podstatu těchto kontraktů, si už pravděpodobně neuvědomují.

K tématu podrobněji:

Návrh na ukončení používání glyfosátu na veřejných prostranstvích města Prostějova – předložen na jednání dne 28. 4. 2020. Návrh reagoval na problematické postřiky v ulicích města zdravotně nebezpečným glyfosátem. Proti těmto postřikům vznikla v roce 2019 petice, kterou podepsalo více než 800 lidí. Rada města po tlaku občanů a opozice sama od chemického ošetřování zeleně glyfosátem ustoupila.

K tématu podrobněji viz tiskovou zprávu ze dne 28. dubna 2020: Občané Prostějova zvítězili. Prostějovská radnice přestala používat glyfosát

Návrh na vytvoření adaptační strategie v souvislosti s důsledky změny klimatu – předložen na jednání dne 28. 4. 2020. Cílem materiálu bylo, aby Prostějov měl vizi, jak bude reagovat na současný největší globální problém – klimatickou změnu. Naše město si zaslouží ambiciózní a propracovaný plán pro tuto oblast s konkrétními opatřeními zmírňující dopady změny klimatu. Návrh nebyl zastupitelstvem přijat, ze strany členů vedení města bylo přislíbeno, že budou usilovat o opatření směřující ke zlepšení životního prostředí ve městě, a že tato opatření budou koncepčně řešena v jiných dokumentech města.

Návrh na zavedení studentských stipendií – předložen na jednání dne 5. 11. 2019. Cílem materiálu bylo zajistit přípravu stipendijních programů:

  1. pro financování krátkodobých studijních pobytů v zahraničí pro studenty všech typů škol s trvalým pobytem v Prostějově,
  2. pro studenty prezenčního studia na vysokých školách, pokud se zavážou bezprostředně po řádném ukončení studia pracovat nebo podnikat na území Statutárního města Prostějova právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků pobírali stipendium,
  3. pro studenty středních a vysokých škol, přičemž stipendium by mělo podobu jednorázového finančního příspěvku určeného na úhradu nákladu souvisejících s účastí na odborné konferenci ve svém oboru zájmu/studia,
  4. pro studenty a absolventy vysokých škol, jejichž kvalifikační práce se týká Prostějova a je pro město a samosprávu přínosem.

Návrh reagoval na situaci, kdy mladí vzdělaní lidé Prostějov opouštějí. Přestože nebyl schválen, doufám, že alespoň upozornil na důležitý problém a radniční koalice jej nebude brát na lehkou váhu.

Koaliční většina zastupitelstva namísto mého návrhu přijala usnesení, kterým Radu města zavázala „posoudit možnosti a efektivitu vyhlášení dotačního programu Studijní stipendium Prostějov„. Budu samozřejmě dál o prosazení myšlenky usilovat a sledovat, jaké kroky představitelé Rady v této věci učiní. V současné době (duben 2020) se očekává projednání záležitosti školskou komisí, jako poradním orgánem Rady města Prostějova.

Návrh na rozšíření třídění odpadu – předložen na jednání dne 11. 6. 2019, u většiny zastupitelů neuspěl (pro 9 zastupitelů, proti 8, zdrželo se 15, hlasování je dostupné zde). Cílem návrhu bylo zajistit třídění kovů a použitých kuchyňských olejů v kontejnerech v ulicích města. Koaliční zastupitelé předložili svá vysvětlení, proč by třídění olejů nebylo možné (ačkoliv v řadě městech i obcích České republiky už roky úspěšně funguje). Nicméně bylo přislíbeno, že se již připravuje rozmístění kontejnerů na sběr kovů.

Návrh na pravidelné konání jednání zastupitelstva – předložil jsem na jednání dne 11. 6. 2019, (pro bylo 7 zastupitelů, proti 17, zdrželo se 6, výpis hlasování hlasování zde). Můj návrh, aby jednání zastupitelstva byla pravidelná, netrvala nepředvídatelně od ranních do nočních hodin, mohla by se jich účastnit veřejnost a složité kauzy se neřešily po mnoha hodinách jednání v době, kdy jsou všichni unaveni, se členům radniční koalice nelíbil. V hektických, uspěchaných a zmatených jednáních o složitých otázkách řízení města může být záměr…

Návrh na vytvoření jednacího řádu pro osadní výbory  – předložen na jednání dne 11. 12. 2018, koalice jej odmítla zařadit na program jednání (pro zařazení 9 zastupitelů, proti 21 zastupitelů, 3 se zdrželi, hlasování dostupné zde)

Primátor města František Jura přislíbil, že se otázce osadních výborů bude věnovat. Přesto zastupitelé odmítli vůbec jednat o materiálu, který by jasně vymezil, že osadní výbory by musely jednat transparentně.